Vad menar Moderaterna med frihet?

De senaste dagarna och veckorna har sociala medier svämmat över av ”frihetliga budskap”. Socialdemokraterna säger sig stå för frihet och till och med vänsterpartiet kallar sig ett frihetligt parti. Därför är det kanske dags för en kommentar om betydelsen och definitionen av frihet.

När vi moderater talar om frihet menar vi frihet på individens villkor. Frihet att välja, frihet att utvecklas och frihet att ta makten över sitt eget liv. När vänstern talar om frihet menar de frihet från att välja, frihet från att behöva utvecklas och frihet från att ta beslut själv. Häri ligger den stora ideologiska skillnaden – tron på individen kontra tron på det offentliga.I vänsterns Sverige är det den politiska eliten som bestämmer allt. I moderaternas Sverige står individen i centrum. Vi tror på individens förmåga och försvarar individens rättigheter..

Frihet på det offentligas villkor är inte frihet. Frihet från att behöva anstränga sig är inte frihet. Frihet från att kunna välja är inte frihet. Frihet från att själv fatta beslut är inte frihet. Den frihet vänstern vill erbjuda kallar vi förtryck!

Vad vill M i Ronneby med kollektivtrafiken?

Vi vill utveckla kollektivtrafiken så att den blir bättre för pendling. Då krävs bättre trafik i landsorten, parkeringsmöjligheter för dem som inte bor vid hållplatsen, högre turtäthet och korta restider. Vi vill öka kapaciteten på Kustbanan för att öka turtätheten och öppna nya stationer. Banunderhållet måste bli bättre så att operatörerna på Kustbanan kan hålla sina tidtabeller. För Ronnebys del betyder det att vi snarast vill börja bygga en ny station vid flygplatsen och vi vill utreda vad som krävs för att öppna en station i Johannishus, som idag har alltför gles busstrafik. Även busstrafiken mellan Listerby och Kuggeboda-Gö behöver ses över. Busstrafiken från centrala Ronneby och Kallinge flygplats mot Tingsryd-Växjö har nyligen förbättrats och bör följas upp.

Tågstation vid flygplatsen viktig

Det är viktigt att vi bygger en tågstation vid flygplatsen. Jag har lyft detta konsekvent i sex år i regionen och nu börjar det röra på sig. Ronneby kommun tar initiativet och köper mark som ligger mellan flygplatsen och befintlig järnväg. Avståndet är bara ett par hundra meter.
För att öka kapaciteten på banan är det nu klart att det ska byggas ett mötesspår någonstans mellan Bräkne-Hoby och Ronneby. Det verkar nu vara etablerat att det ska vara i Kallinge. Mötesspåren är långa. Nya EU-regler anger 750 meter. Därför blir de dyra, cirka 100 mkr. Förutsättningen för att vi ska få till en station är att det byggs ett mötesspår på rätt ställe med statliga pengar. Själva perrongen mm är sedan ganska billigt att bygga så att det blir en station. Det ekonomiska är klart. Det finns i planen och Regionen har undertecknat ett medfinansieringsintyg. Det intressanta med din kommentar är att Trafikverket, fd Banverket, fortfarande är inriktade på att bygga spåret vid Kallinge fd station eftersom man har mark där. Vi försöker förklara att nyttan med investeringen blir större om man lägger det vid flygplatsen och jag har föreslagit att tåg-folket på Trafikverket talar med flyg-folket i samma verk. Jag tror att vi kommer att lyckas fast inget går fort. I och med kommunens markförvärv så har vi i alla fall tagit oss ett stort steg längre.
Någon fara för andra stationer finns inte. Snarare tror jag att det blir fler tågstationer. Starka önskemål i Johannishus till exempel, som har dåliga bussförbindelser idag. Men det har föreslagits att kurvorna på kustbanan skulle rätas ut för att korta restiden. Med järnvägen i en rak sydlig bana närmare kusten, som föreslagits, skulle både Bräkne-Hoby och flygplatsen påverkas så det har jag varit emot. Viktigast vad gäller tågtrafiken är att Trafikverket ökar den tekniska kvaliteten på banan så att operatörerna kan hålla sina tidtabeller.

Utvisa fler utländska brottslingar

Om man kommer från ett annat land för att vistas eller bo i Sverige ska man följa den lagstiftning som gäller här. Det är ett grundläggande krav som vi ska ställa på alla som invandrar till Sverige.

Vi vill därför sänka ribban för utvisning av utländska brottslingar. I dag krävs att en gärningsman döms till mer än ett års fängelse för att utvisning ska vara aktuellt, om det inte rör sig om någon som återfaller i brott. Det ska förändras så att brott med ett straffvärde på sex månaders fängelse också ska kunna leda till utvisning.

Med våra förslag skulle grov kvinnofridskränkning och bostadsinbrott kunna leda till utvisning. Det behövs för att bland annat komma åt de utländska stöldligorna som står för nästan hälften av alla bostadsinbrott i Sverige.

✔️Sänk ribban för utvisning av utländska brottslingar.

✔️Stärk gränsskyddet och ge Tullverket utökade befogenheter.

✔️Fler utländska brottslingar ska avtjäna fängelsestraffet i sitt hemland.

? Gilla och dela om du håller med!

Läs mer om våra förslag här:

https://www.expressen.se/nyheter/m-presenterar-nytt-forslag-om-trygghet-/

 

Slopa strandskyddet

Det är dags att slopa det generella strandskyddet. Det betyder inte att det blir fritt fram att bygga var man vill. Däremot skulle det betyda att kommunen kan förfoga över en av våra största naturtillgångar, det kustnära boendet, utan dispens och utan att staten i efterhand undanröjer besluten till stort bekymmer för den som vill bygga. Artikeln visar att länsstyrelser gör olika bedömningar, vilket är olyckligt i sig. Lagar ska tillämpas lika oavsett var du bor.

Elin Ersson stoppade flygavgång för att hindra utvisning

Det var ju inte av oaktsamhet eller oförstånd som hon lät bli att lyda befälhavarens order. Hennes avsikt var ju verkligen att hindra planet från att lyfta. Det bör vara försvårande. Jag förstår inte att Advokatsamfundets Anne Ramberg kan stödja beteende som innebär att man bryter mot Sveriges lagar. Vilka lagar kan man strunta i? De man tycker är dumma? Däremot blir jag inte förvånad över att Malena Ernman tycker att det är bra.

Rätten till vård ska vara lika för alla. (Debattartikel)

Svensk hälso- och sjukvård ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla oavsett var man bor eller vad man tjänar. Ingen ska behöva tvivla på att vård finns när den behövs. Därför behövs en ny moderatledd regering som hanterar vårdens mest akuta problem – att snabbt korta vårdköerna. Rätten till vård ska vara lika för alla.
Under den här mandatperioden har den Socialdemokratiska regeringen höjt skatten med 60 miljarder kronor. Trots det har vårdköerna fördubblats. Regeringen har inte prioriterat rätt. Ett av Stefan Löfvens första beslut som statsminister var att avskaffa Alliansregeringens kömiljard. Inte långt därefter avskaffade han den förstärkta vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
Resultaten talar för sig själva. På mindre än fyra år har antalet personer som får vänta mer än 90 dagar på en operation gått från drygt 15 500 personer till över 33 000 personer. Mindre än hälften av alla cancerpatienter får vård i tid och antalet barn som väntat längre än 30 dagar på insats från BUP har mer än tredubblats sedan hösten 2014.
Inför valet 2014 lovade Stefan Löfven att förbättra tillgängligheten inom vården och korta köerna till cancervården. Utvecklingen har gått i direkt motsatt riktning. Nu ställer Socialdemokraterna ut nya löften, men Sverige har inte råd med fyra år till av löftessvek.
Här och nu krävs åtgärder som löser vårdens allra mest akuta problem – att korta vårdköerna. Därför föreslår Moderaterna att kömiljarden ska återinföras och tredubblas. Av dessa tre miljarder ska 500 miljoner öronmärkas till BUP. Kömiljarden var en effektiv åtgärd för att säkerställa att fler fick vård i tid.
Vården har dock större utmaningar som kräver ansvarsfulla, långsiktiga och genomtänkta reformer.
Under nästa mandatperiod måste arbetet påbörjas för att möta dessa utmaningar. Moderaterna föreslår därför ett antal konkreta åtgärder:
Nationell primärvårdsreform. För att minska trycket på landets akutmottagningar och minska vårdköerna måste primärvården byggas ut för att bli bättre på att ta emot patienter.
Fast vårdkontakt. Den som vill ska ha rätt till en fast läkarkontakt med ett vårdteam som känner till patientens vårdhistoria.
En ny nationell cancerstrategi. Med fler standardiserade vårdförlopp som kortar köerna till cancervården.
Stärk vårdens medarbetare. En förbättrad arbetsmiljö, större inflytande och rätt till vidareutbildning. Fler sjuksköterskor ska få möjlighet att vidareutbilda sig med bibehållen inkomst.
Sverige behöver en ny regering som tar vårdens problem på allvar. Vi tänker aldrig acceptera att någon tvingas vänta längre än vad de behöver för att få den vård som krävs för att bli frisk.
Camilla Waltersson
Grönvall (M)
Alexander Wendt (M)
Lennarth Förberg (M)